Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

När du blir kund hos Borné Consulting AB och / eller Borné IT Services AB sparar vi dina kontaktuppgifter: Företagsnamn, organisationsnummer, kontaktpersoner, leverans- och fakturaadresser, e-postadresser, telefonnummer och i tillämpliga fall även personnummer, t.ex. vid leasing- eller hyresaffärer.

Så fort en sk hostad tjänst nyttjas, dvs när en tjänst används som vi tillhandahåller med våra servrar i våra datacenter, loggar vi av säkerhetsskäl vilket konto som ansluter från vilken IP-adress och vilken data som åtkomst begärs till. Dessa loggar tas med automatik bort efter en preskriptionstid men behålls länge nog för att kunna utreda vad som hänt ifall att misstanke uppstår om obehörig åtkomst. Kontakta oss om du vill ha utförligare information om hur loggning sker eller hur länge data sparas - av säkerhetsskäl lämnar vi bara ut den informationen till våra kunder, vars information vi skyddar.

Vi får personuppgifter på tre sätt: Du lämnar uppgifterna till oss muntligen eller skriftligen för att beställa varor eller tjänster. Du använder tjänster du köpt av oss som beskrivs ovan, där vi av säkerhetsskäl loggar tjänstens nyttjande. Vi hämtar uppgifter från andra källor såsom Bolagsverket eller UC AB i syfte att veta vem vi gör affärer med.

Vi använder dessa personuppgifter för att antingen fullgöra avtalet med dig som kund (dvs utföra leveransen av den tjänst du beställt), fullgöra en för oss rättslig förpliktelse (t ex skydda oss från intrång), när behandlingen ligger i både kundens och vårt gemensamma intresse eller där samtycke lämnats av kunden för att behandla personuppgiften.

 

Servicenivåer (SLA) för molntjänster

Vi strävar alltid efter högsta möjliga upptid och har historiskt sett lyckats leverera tjänster med väldigt gott resultat. Trots detta kan oförutsedda händelser ändå inträffa och då gäller följande:

Felanmälan kan ske till Borné IT Services AB support dygnet runt (telefon och e-post). Påbörjad felavhjälpning sker inom 4 timmar under kontorstid (helgfri vardag kl 9.00 - 17.00). Fel ska vara avhjälpt senast inom 24 timmar från påbörjad felsökning.

Borné IT Services garanterar en tillgänglighet på 99,7% på årsbasis (gäller ej avgrävning av kablar och planerade serviceuppehåll). Vid avbrott som är längre än avtalad SLA utgår vite enligt följande:

99,00 - 99,69% med 3% av årsavgiften,

98,00 - 98,99% med 7% av årsavgiften,

98,00% eller lägre: 10% av årsavgiften utgår samt att kunden äger rätt att häva avtalet.

 

Hämta Allmänna villkor och bilagan Personuppgiftsbiträdesavtal i PDF-format här:

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Personuppgifts-biträdesavtal

Personuppgifts-biträdesavtal